×

Historie hledání

Kontrola a výměna dílů kotoučových brzd 

1. Přípravná opatření

- Přezkoušejte účinnost na brzdové zkušebně.
- V závislosti na stížnosti zákazníka případně proveďte zkušební jízdu.
- Zkontrolujte ložiska kol, zavěšení kol, nosné a vodicí klouby, nápravy, odpružení, řízení, pneumatiky a ráfky.
- Poškození podvozku může negativně ovlivnit výkon brzd.

2. Demontáž

- Před demontáží odstraňte hrubé nečistoty.
- Demontujte třmen kotoučové brzdy a brzdové destičky.

3. Demontáž

- Třmen kotoučové brzdy zavěste tak, aby na brzdové hadice nepůsobily žádné tahove síly.
- V případě silné koroze demontujte držák třmenu a následně ho očistěte od silné koroze (např. ocelovým kartáčem).

4. Kontrola brzdového kotouče (opotřebení)

- Brzdový kotouč upevněte pomocí distančních pouzder a šroubů kol.
- Změřte rozměr pro určení opotřebení brzdového kotouče pomocí posuvného měřítka.
- Hodnota minimální tloušťky kotouče je definována výrobcem vozidla (naleznete např. v ESI[tronic]).

5. Kontrola brzdového kotouče (boční házivost)

- Přípravek pro zasunutí pístů upevněte na tlumič pérování.
- Magnetický stojánek nasaďte na rovnou plochu přípravku pro zasunutí pístů.
- Úchylkoměr upevněte do kloubového raménka magnetického stojánku.
- Raménko nastavte tak, aby hrot úchylkoměru dosedal cca 10 až 15 mm od vnější hrany třecí plochy a byl lehce předepnut.
- Opatrně otáčejte kotoučem a změřte házivost.
- Hodnota maximální boční házivosti kotouče je definována výrobcem vozidla (naleznete např. v ESI[tronic]).
- Následně je nutné změřit boční házivost i pro náboj kola viz bod 9.

6. Kontrola brzdového kotouče (diference tloušťky)

- Pomocí mikrometru změřte alespoň v 8 bodech tloušťku brzdového kotouče.
- Rozdíl mezi největší a nejmenší změřenou hodnotou je diference tloušťky kotouče.
- Maximální přípustná hodnota diference tloušťky kotouče je definována výrobcem vozidla (naleznete např. v ESI[tronic]).

7. Kontrola ostatních komponentů

- Demontujte, očistěte a překontrolujte díly jako např. držák brzdy, brzdové hadice atd.

8. Příprava náboje kola

- Před montáží nového brzdového kotouče očistěte a zkontrolujte dosedací plochu na náboji kola.
- Rovinnou plochu náboje kola očistěte speciálním brusným kartáčem.

Důležité
 - Nepoužívejte třískové obrábění.

9. Kontrola náboje kola (házivost)

- Přípravek pro zasunutí pístů upevněte na tlumič pérování.
- Magnetický stojánek nasaďte na rovnou plochu přípravku pro zasunutí pístů.
- Úchylkoměr upevněte do kloubového raménka magnetického stojánku.
- Raménko nastavte tak, aby hrot úchylkoměru dosedal cca 2 až 4 mm od vnější hrany dosedací plochy a byl lehce předepnut.
- Hrot se nesmí zasunout do otvoru se závitem pro šroub kola.
- Opatrně otáčejte nábojem kola a změřte házivost.
- Maximální hodnota boční házivosti náboje je 0,03 mm.

10. Montáž nového brzdového kotouče

- Na čisté kovové hladké rovinné plochy náboje kola nenanášejte žádná maziva, pasty nebo laky.
- Nasaďte nový brzdový kotouč, upevněte ho pomocí distančních pouzder a šroubů kol.
- Proveďte měření boční házivosti, neměla by přesáhnout hodnotu 0,1 mm.

11. Montáž držáku brzdy

- Před montáží držáku brzd namažte vodicí plochy brzdových destiček a podle konstrukce také vedení ve třmenu brzd mazivem Bosch Superfit 5 000 000 150.
- Namontujte a utáhněte (správným utahovacím momentem) šrouby držáku brzd při použití prostředku pro zajištění šroubů (např. mikrokapslový tmel).

Důležité
- Nepoužívejte mazivo obsahující měď.
- V závislosti na vozidle musí být použity
nové šrouby.
- Před opětovným použitím musí být
staré šrouby očištěny.

12. Zasunutí pístu zpět (třmen kotoučové brzdy bez mechanismu parkovací brzdy)

- Píst třmenu kotoučové brzdy bez mechanismu parkovací brzdy zcela zatlačte zpět pomocí přípravku pro zasouvání pístu.
- Překontrolujte polohu protiprachových manžet.
- Namažte dosedací plochy na pístu popř. na třmenu brzdy mazivem Bosch Superfit.

Důležité
- Nepoužívejte mazivo obsahující měď.
- Při použití brzdových destiček
s adhezní vrstvou se tyto díly
nesmí mazat.

13. Zasunutí pístu (třmen kotoučové brzdy s mechanikou parkovací brzdy)

- Píst třmenu brzdy s mechanikou parkovací brzdy zatlačte přípravkem pro zasunutí pístů na doraz tlakem a otočným pohybem.
- Potom vyšroubujte zpět o cca 1/4 – 1/2 otáčky, až se bude krýt značka na pístu s tělesem třmenu brzd.
- Překontrolujte polohu protiprachových manžet.
- Namažte dosedací plochy na pístu popř. na třmenu brzdy mazivem Bosch Superfit.

Důležité
- Parkovací brzda musí být při zasouvání
pístu zcela uvolněna a páka parkovací
brzdy musí být na zadním dorazu.
- U vozidel s elektromechanickou
parkovací brzdou musí být systém
v servisním režimu. Pro tento účel

14. Montáž brzdových destiček

- V případě potřeby namontujte kluzné vodicí plechy na držák brzdy.
- Namažte vedení brzdových destiček mazivem Bosch Superfit 5 000 000 150.
- Doporučujeme provést kontrolu a případnou výměnu brzdového příslušenství (vodicí čepy třmenů, pružinky destiček...).

Důležité
- Nepoužívejte mazivo obsahující měď.
Objednací číslo
Tuba 100 ml: 5 000 000 150
Balení s dávkovačem 200 ml: 5 000 000 163

15. Montáž brzdových destiček

- Vložte brzdové destičky do držáku brzd.
- Dbejte na montážní polohu, a to zejména u destiček vázaných na směr otáčení.


Dodržením všech montážních postupů předejdete případné hlučnosti brzd (pískání)

Důležité
- U větraných brzdových kotoučů
proveďte měření boční házivosti také
na vnitřní straně brzdového kotouče.

16. Montáž brzdových destiček

- Odstraňte kryt adhezivní vrstvy až bezprostředně před montáží.

Důležité
- Na adhezivní vrstvu nenanášejte žádné
mazivo.

17. Montáž třmenu kotoučové brzdy přední nápravy

- Namontujte brzdový třmen na držák brzdy ve správné poloze.
- Našroubujte vedení třmenu brzdy.
- Namontujte a utáhněte (správným utahovacím momentem) šrouby třmenu brzdy při použití prostředku pro zajištění šroubů (pojistný tmel).
- Vyměňte díly příslušenství, pružiny, spony atd.
- Po dokončení montáže několikrát sešlápněte brzdový pedál.

Důležité
- V závislosti na vozidle musí být použity
nové šrouby.
- Před opětovným použitím musí být
staré šrouby očištěny.

18. Montáž třmenu kotoučové brzdy zadní nápravy

- Namontujte brzdový třmen na držák brzdy ve správné poloze. Výstupek na zadní desce brzdové destičky musí být ve výřezu pístu.
- Našroubujte vedení třmenu brzdy, vyměňte díly příslušenství, pružiny, svorky atd.
- Namontujte a utáhněte (správným utahovacím momentem) šrouby třmenu brzdy při použití prostředku pro zajištění šroubů (pojistný tmel).
- Po dokončení montáže několikrát kompletně sešlápněte brzdový pedál, teprve pak zasuňte lanko ruční brzdy, proveďte základní nastavení parkovací brzdy.

Důležité
- V závislosti na vozidle musí být použity
nové šrouby.
- Před opětovným použitím musí být
staré šrouby očištěny.

19. Závěrečné montážní práce

- Znovu namontujte případně demontované tepelné štíty atd.
- U vozidla utáhněte šrouby popř. matice kol. Dodržujte utahovací momenty
- Proveďte přezkoušení účinnosti brzd a zkušební jízdu

 

Naši dodavatelé